Rada Powiatu Kadencja 2010 - 2014

Wybierz kadencję

XV Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XV Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 14:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat krasnostawski.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie za rok 2019.
10. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie za rok 2019.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Żółkiewce,
b) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie,
c) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Żółkiewce,
d) zamiaru likwidacji Publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie,
e) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie,
f) rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Gorzków Wieś,
g) rozpatrzenia petycji Sołtysa Sołectwa Krynica,
h) rozpatrzenia skargi na bezczynność i niezgodne z prawem działania Starosty Krasnostawskiego i organów wykonawczych powiatu krasnostawskiego,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,
j) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
k) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
12. Wnioski Komisji.
13. Komunikaty Przewodniczącego.
14. Zamknięcie XV Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Boruczenko

XIV Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XIV Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych z wykonania zadań w zakresie inwestycji i remontów dróg powiatowych oraz ich aktualnego stanu.
7. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krasnymstawie na 2020 rok,
b) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krasnymstawie na 2020 rok,
c) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
d) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
f) wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem rok budżetowego,
g) wieloletniej prognozy finansowej,
h) uchwały budżetowej na rok 2020.
9. Wnioski Komisji.
10. Komunikaty Przewodniczącego.
11. Zamknięcie XIV Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Boruczenko

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XIII Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek Sesji:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich Sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy Sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
b) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krasnostawskiego,
d) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022,
e) uchwalenia ,,Rocznego Programu współpracy powiatu krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,
f) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie,
g) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego
im. C. K. Norwida w Krasnymstawie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie,
h) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,
i) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie,
j) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce,
k) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,
l) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie,
m) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Żółkiewce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Krasnymstawie w Żółkiewce,
n) stwierdzenia przekształcenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie w Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,
o) stwierdzenia przekształcenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie w Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie,
p) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,
q) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
r) przyjęcia przez Powiat Krasnostawski zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
s) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie,
t) rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Niemienice.
7. Wnioski Komisji.
8. Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie XIII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Przewodniczący Rady

Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Zapraszam na XII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na rok 2019.
3. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Boruczenko

Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Zapraszam na XI Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie krasnostawskim za rok szkolny 2018/2019.
8. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie za rok 2018/2019.
9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie
w roku szkolnym 2018/2019.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Statutu Powiatu Krasnostawskiego,
b) zmiany uchwały nr XLI/292/2018 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krasnostawski,
c) wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Krasnymstawie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie,
d) ustalenia wysokości opłat wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym w 2020 roku,
e) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
f) rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Wierzchowiny,
g) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
h) zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
11. Wnioski komisji Rady Powiatu w Krasnymstawie.
12. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
13. Zamknięcie XI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Przewodniczący Rady
Witold Boruczenko

Skład

Przewodniczący Rady Powiatu

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Radna Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radna Powiatu Krasnostawskiego

Radna Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radna Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 95050
11 marca 2020 11:57 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
05 marca 2020 07:43 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
17 lutego 2020 14:47 (Dorota Kałdun) - Aktualizacja informacji.
Zatrzymaj banner przewijany