Rada Powiatu Kadencja 2006 - 2010

Wybierz kadencję

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 10:00

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 10:00


1. Obrady XXIV sesji, w związku ze stanem pandemii COVID-19 oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami, odbywać się będę w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość tj. programu eSesja oraz udostępnionej radnym aplikacji umożliwiającej udział
w obradach sesji w formie wideo transmisji. Aplikacja znajduje się pod linkiem: https://jitsi.krasnystaw-powiat.pl.
2. Radny uczestniczący w sesji zdalnej powinien dokonać logowania do systemu eSesja i aplikacji https://jitsi.krasnystaw-powiat.pl 15 minut przed rozpoczęciem obrad.
3. W przypadku problemów technicznych z logowaniem do systemu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 570 670 579.
4. Pracownik Biura Rady po stwierdzeniu braku zalogowania się radnego skontaktuje się telefonicznie z radnym celem ustalenia jego udziału w sesji.
5. Podczas obrad należy uważnie śledzić przede wszystkim przebieg obrad w programie eSesja oraz obserwować pojawiające się w programie komunikaty, aby czynnie uczestniczyć w obradach sesji.
6. W trakcie sesji radny chcąc zabrać głos powinien w programie eSesja kliknąć na okienko „Dyskusja” i po rozwinięciu listy wybrać jedną z opcji: Proszę o głos, Ad vocem, Wniosek formalny.
7. Przewodniczący Rady udziela radnemu głosu przy użyciu udostępnionej aplikacji.
8. Wypowiedzi radnych będą transmitowane oraz zostaną zamieszczone w protokole z sesji.
9. Głosowanie nad projektami uchwał odbywać się będzie w dotychczasowej formie
po pojawieniu się ikon w aplikacji eSesja umożliwiających oddanie głosu.

Przewodniczący Rady

Witold Boruczenko

XXIV Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. Nr 920), na wniosek 1/4 ustawowego składu rady powiatu, zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie na dzień 17 listopada 2020 r. (wtorek) na godzinę 1000.
Obrady sesji odbywać się będą w trybie zdalnym, w związku z art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Porządek Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Starosty o aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem oraz przedstawienie planu/strategii i dobrych rozwiązań w polityce zdrowotnej powiatu krasnostawskiego.
3. Odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o zwołanie sesji.
4. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Witold Boruczenko

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 13:00

Informacja dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) godzina 13:00

1. Obrady XXIII sesji, w związku ze stanem pandemii COVID-19 oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami, odbywać się będę w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość tj. programu eSesja oraz udostępnionej radnym aplikacji umożliwiającej udział w obradach sesji w formie wideo transmisji. Aplikacja znajduje się pod linkiem: https://jitsi.krasnystaw-powiat.pl.
2. Radny uczestniczący w sesji zdalnej powinien dokonać logowania do systemu eSesja i aplikacji https://jitsi.krasnystaw-powiat.pl 15 minut przed rozpoczęciem obrad.
3. W przypadku problemów technicznych z logowaniem do systemu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 570 670 579.
4. Pracownik Biura Rady po stwierdzeniu braku zalogowania się radnego skontaktuje się telefonicznie z radnym celem ustalenia jego udziału w sesji.
5. Podczas obrad należy uważnie śledzić przede wszystkim przebieg obrad w programie eSesja oraz obserwować pojawiające się w programie komunikaty, aby czynnie uczestniczyć w obradach sesji.
6. W trakcie sesji radny chcąc zabrać głos powinien w programie eSesja kliknąć na okienko „Dyskusja” i po rozwinięciu listy wybrać jedną z opcji: Proszę o głos, Ad vocem, Wniosek formalny.
7. Przewodniczący Rady udziela radnemu głosu przy użyciu udostępnionej aplikacji.
8. Wypowiedzi radnych będą transmitowane oraz zostaną zamieszczone w protokole z sesji.
9. Głosowanie nad projektami uchwał odbywać się będzie w dotychczasowej formie
po pojawieniu się ikon w aplikacji eSesja umożliwiających oddanie głosu.

Przewodniczący Rady

Witold Boruczenko

XXIII Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. Nr 920), na wniosek Zarządu Powiatu w Krasnymstawie, zwołuję XXIII Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie na dzień 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godzinę 1300.
Obrady sesji odbywać się będą w trybie zdalnym, w związku z art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Porządek Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
b) uchwalenia „Rocznego Programu współpracy powiatu krasnostawskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,
c) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na rok 2020.
3. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Witold Boruczenko

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 22 października 2020 r. o godz. 12:00

Informacja dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 22 października 2020 r. (czwartek) godzina 12:00

1. Obrady XXII sesji, w związku ze stanem pandemii COVID-19 oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami, odbywać się będę w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość tj. programu eSesja oraz udostępnionej radnym aplikacji umożliwiającej udział w obradach sesji w formie wideo transmisji. Aplikacja znajduje się pod linkiem: https://jitsi.krasnystaw-powiat.pl.
2. W obradach sesji w sali obrad w siedzibie Starostwa mogą wziąć udział radni Rady Powiatu w przypadku braku możliwości udziału w obradach sesji w formie wideo transmisji.
3. Radny uczestniczący w sesji zdalnej poza budynkiem Starostwa powinien dokonać logowania do systemu eSesja i aplikacji https://jitsi.krasnystaw-powiat.pl 15 minut przed rozpoczęciem obrad.
4. W przypadku problemów technicznych z logowaniem do systemu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 570 670 579.
5. Pracownik Biura Rady po stwierdzeniu braku zalogowania się radnego skontaktuje się telefonicznie z radnym celem ustalenia jego udziału w sesji.
6. Podczas obrad należy uważnie śledzić przede wszystkim przebieg obrad w programie eSesja oraz obserwować pojawiające się w programie komunikaty, aby czynnie uczestniczyć w obradach sesji.
7. W trakcie sesji radny chcąc zabrać głos powinien w programie eSesja kliknąć na okienko „Dyskusja” i po rozwinięciu listy wybrać jedną z opcji: Proszę o głos, Ad vocem, Wniosek formalny.
8. Przewodniczący Rady udziela radnemu głosu przy użyciu udostępnionej aplikacji.
9. Wypowiedzi radnych będą transmitowane oraz zostaną zamieszczone w protokole z sesji.
10. Głosowanie nad projektami uchwał odbywać się będzie w dotychczasowej formie po pojawieniu się ikon w aplikacji eSesja umożliwiających oddanie głosu.
11. Po sesji odbędzie się szkolenie z obsługi aplikacji https://jitsi.krasnystaw-powiat.pl dla radnych biorących udział w sesji w sali obrad.

Przewodniczący Rady
/-/Witold Boruczenko

XXII Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. Nr 920) zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie na dzień 22 października 2020 r. (czwartek) na godzinę 12:00.

Obrady sesji odbywać się będą w trybie zdalnym, na podstawie art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Porządek Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy sesjami wraz z informacją na temat aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w powiecie krasnostawskim.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury.
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
9. Sprawozdania Nadzoru Wodnego w Krasnymstawie i w Zamościu z działań w zakresie gospodarki wodnej podejmowanych na terenie powiatu krasnostawskiego w roku 2019.
10. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Domu Kultury za rok szkolny 2019/2020.
11. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie krasnostawskim za rok szkolny 2019/2020.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze,
b) obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krasnostawski,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu w związku z powodzią.
14. Wnioski Komisji.
15. Komunikaty Przewodniczącego.
16. Zamknięcie XXII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/Witold Boruczenko

Zmiana godziny rozpoczęcia XXI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie

Informuje się, iż uległa zmianie godzina rozpoczęcia obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 11 września 2020 roku z godz. 14.00 na godz. 15.00.

Przewodniczący Rady
/-/Witold Boruczenko

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 11 września 2020 r. o godz. 14:00

Informacja dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 11 września 2020 r. (piątek) godzina 14:00

1. Obrady XXI odbywać się będę w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem programu eSesja), w związku z przedłużającym się stanem epidemii COVID-19 w Polsce oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami.
2. W obradach sesji w sali obrad w siedzibie Starostwa mogą wziąć udział radni Rady Powiatu.
3. Radny uczestniczący w sesji zdalnej poza budynkiem Starostwa powinien dokonać logowania do systemu eSesja 15 minut przed rozpoczęciem obrad.
4. W przypadku problemów technicznych z logowaniem do systemu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 570 670 579.
5. Pracownik Biura Rady po stwierdzeniu braku zalogowania się radnego skontaktuje się telefonicznie z radnym celem ustalenia jego udziału w sesji.
6. Radnym zostanie udostępniona aplikacja umożliwiająca aktywny udział w obradach sesji w czasie rzeczywistym. Aplikacja znajduje się pod linkiem: https://jitsi.krasnystaw-powiat.pl
7. Radny biorący udział w sesji zdalnie ma możliwość śledzenia na tym samym lub innym urządzeniu transmisji obrad sesji pod linkiem: https://bip.krasnystaw-powiat.pl/sesje. (Uwaga transmisja przebiega z 30 sekundowym opóźnieniem).
8. Podczas obrad należy uważnie śledzić przede wszystkim przebieg obrad w programie eSesja oraz obserwować pojawiające się w programie komunikaty, aby czynnie uczestniczyć w obradach sesji.
9. W trakcie sesji radny chcąc zabrać głos powinien w programie eSesja kliknąć na okienko „Dyskusja” i po rozwinięciu listy wybrać jedną z opcji: Proszę o głos, Ad vocem, Wniosek formalny.
10. Przewodniczący Rady udziela radnemu głosu przy użyciu udostępnionej aplikacji lub wydając dyspozycję pracownikowi Biura Rady o połączenie się z radnym telefonicznie w opcji głośno mówiącej.
11. Wypowiedzi radnych będą transmitowane oraz zostaną zamieszczone w protokole z sesji.
12. Głosowanie nad projektami uchwał odbywać się będzie w dotychczasowej formie po pojawieniu się ikon w aplikacji eSesja umożliwiających oddanie głosu.


Przewodniczący Rady
/-/Witold Boruczenko

XXI Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. Nr 920), na wniosek Zarządu Powiatu w Krasnymstawie, zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie na dzień 11 września 2020 r. (piątek) na godzinę 14:00.

Obrady sesji odbywać się będą w trybie zdalnym, na podstawie art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Porządek Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
c) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
d) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy partnerskiej w celu wspólnego opracowania działań kluczowych pn. „Utworzenie Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego” w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w latach 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku.
3. Zamknięcie XXI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Boruczenko

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00


1. Obrady XX odbywać się będę w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem programu eSesja), w związku z przedłużającym się stanem epidemii COVID-19 w Polsce oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami.
2. W obradach sesji w sali obrad w siedzibie Starostwa mogą wziąć udział radni Rady Powiatu.
3. Radny uczestniczący w sesji zdalnej poza budynkiem Starostwa powinien dokonać logowania do systemu eSesja 15 minut przed rozpoczęciem obrad.
4. W przypadku problemów technicznych z logowaniem do systemu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 570 670 579.
5. Pracownik Biura Rady po stwierdzeniu braku zalogowania się radnego skontaktuje się telefonicznie z radnym celem ustalenia jego udziału w sesji.
6. Radnym zostanie udostępniona aplikacja umożliwiająca aktywny udział w obradach sesji w czasie rzeczywistym. Aplikacja znajduje się pod linkiem: https://jitsi.krasnystaw-powiat.pl
7. Radny biorący udział w sesji zdalnie ma możliwość śledzenia na tym samym lub innym urządzeniu transmisji obrad sesji pod linkiem: https://bip.krasnystaw-powiat.pl/sesje. (Uwaga transmisja przebiega z 30 sekundowym opóźnieniem).
8. Podczas obrad należy uważnie śledzić przede wszystkim przebieg obrad w programie eSesja oraz obserwować pojawiające się w programie komunikaty, aby czynnie uczestniczyć w obradach sesji.
9. W trakcie sesji radny chcąc zabrać głos powinien w programie eSesja kliknąć na okienko „Dyskusja” i po rozwinięciu listy wybrać jedną z opcji: Proszę o głos, Ad vocem, Wniosek formalny.
10. Przewodniczący Rady udziela radnemu głosu przy użyciu udostępnionej aplikacji lub wydając dyspozycję pracownikowi Biura Rady o połączenie się z radnym telefonicznie w opcji głośno mówiącej.
11. Wypowiedzi radnych będą transmitowane oraz zostaną zamieszczone w protokole z sesji.
12. Głosowanie nad projektami uchwał odbywać się będzie w dotychczasowej formie po pojawieniu się ikon w aplikacji eSesja umożliwiających oddanie głosu.

Przewodniczący Rady
/-/ Witold Boruczenko

XX Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. Nr 920) zwołuję XX Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie na dzień 26 sierpnia 2020 r. (środa) na godzinę 10:00.
Obrady sesji odbywać się będą w trybie zdalnym, na podstawie art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Porządek Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu krasnostawskiego,
b) w sprawie przystąpienia Powiatu Krasnostawskiego do partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Fajsławice,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rudnik,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica,
f) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
g) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
h) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Wnioski Komisji.
8. Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie XX Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Boruczenko

XIX Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. Nr 920), na wniosek Zarządu Powiatu w Krasnymstawie, zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie na dzień 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) na godzinę 1000.
Obrady sesji odbywać się będą w trybie zdalnym, na podstawie art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Porządek Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
3. Zamknięcie XIX Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Boruczenko

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 10:00

Informacja dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) godzina 10:00

1. Obrady XIX odbywać się będę w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem programu eSesja), w związku z przedłużającym się stanem epidemii COVID-19 w Polsce oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami.

2. W obradach sesji w sali obrad w siedzibie Starostwa mogą wziąć udział radni Rady Powiatu.

3. Radny uczestniczący w sesji zdalnej poza budynkiem Starostwa powinien dokonać logowania do systemu eSesja 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

4. W przypadku problemów technicznych z logowaniem do systemu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 570 670 579.

5. Pracownik Biura Rady po stwierdzeniu braku zalogowania się radnego skontaktuje się telefonicznie z radnym celem ustalenia jego udziału w sesji.

6. Radnym zostanie udostępniona aplikacja umożliwiająca aktywny udział w obradach sesji w czasie rzeczywistym. Aplikacja znajduje się pod linkiem: https://jitsi.krasnystaw-powiat.pl

7. Radny biorący udział w sesji zdalnie ma możliwość śledzenia na tym samym lub innym urządzeniu transmisji obrad sesji pod linkiem: https://bip.krasnystaw-powiat.pl/sesje. (Uwaga transmisja przebiega z 30 sekundowym opóźnieniem).

8. Podczas obrad należy uważnie śledzić przede wszystkim przebieg obrad w programie eSesja oraz obserwować pojawiające się w programie komunikaty, aby czynnie uczestniczyć w obradach sesji.

9. W trakcie sesji radny chcąc zabrać głos powinien w programie eSesja kliknąć
na okienko „Dyskusja” i po rozwinięciu listy wybrać jedną z opcji: Proszę o głos, Ad vocem, Wniosek formalny.

10. Przewodniczący Rady udziela radnemu głosu przy użyciu udostępnionej aplikacji lub wydając dyspozycję pracownikowi Biura Rady o połączenie się z radnym telefonicznie w opcji głośno mówiącej.

11. Wypowiedzi radnych będą transmitowane oraz zostaną zamieszczone w protokole
z sesji.

12. Głosowanie nad projektami uchwał odbywać się będzie w dotychczasowej formie
po pojawieniu się ikon w aplikacji eSesja umożliwiających oddanie głosu.

Przewodniczący Rady
Witold Boruczenko

XVIII Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. Nr 920), na wniosek 1/4 ustawowego składu rady powiatu, zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie na dzień 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zmiany w budżecie Powiatu, w związku z koronawirusem SARS-COV-2.
3. Sytuacja na rynku pracy.
4. Reaktywowanie Oddziału zakaźnego w SP ZOZ w Krasnymstawie.
5. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 9:00

Informacja dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godzina 9:00

1. Obrady XVII odbywać się będę w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem programu eSesja), w związku z przedłużającym się stanem epidemii COVID-19 w Polsce oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami.

2. W dniu sesji w sali obrad w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie obecny będzie Przewodniczący Rady Powiatu, który będzie prowadził obrady, Starosta Krasnostawski, pracownik Biura Rady i informatyk do obsługi technicznej.

3. W obradach sesji w sali obrad w siedzibie Starostwa mogą wziąć udział radni Rady Powiatu, po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału do Biura Rady w terminie do dnia 17.06.2020 r.

4. Obrady będą się odbywały bez udziału publiczności, za wyjątkiem mieszkańców, którzy spełnią warunki formalne do udziału w debacie nad Raportem o stanie powiatu krasnostawskiego za 2019 rok.

5. Radny uczestniczący w sesji zdalnej poza budynkiem Starostwa powinien dokonać logowania do systemu eSesja najpóźniej do godziny 8:30 tj. 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

6. W przypadku problemów technicznych z logowaniem do systemu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 570 670 579.

7. Pracownik Biura Rady po stwierdzeniu braku zalogowania się radnego po 8.30 podejmie próbę kontaktu telefonicznego z radnym celem ustalenia jego udziału w sesji.

8. Radnym zostanie udostępniona aplikacja umożliwiająca aktywny udział w obradach sesji w czasie rzeczywistym.
Aplikacja znajduje się pod linkiem: https://jitsi.krasnystaw-powiat.pl
Minimalne wymagania techniczne wraz z instrukcją aktywacji aplikacji zostanie radnym przesłana w terminie do dnia 15.06.2020 r.

9. Radny biorący udział w sesji zdalnie ma możliwość śledzenia na tym samym lub innym urządzeniu transmisji obrad sesji pod linkiem: https://bip.krasnystaw-powiat.pl/sesje. (Uwaga transmisja przebiega z 30 sekundowym opóźnieniem).

10. Podczas obrad należy uważnie śledzić przede wszystkim przebieg obrad w programie eSesja oraz obserwować pojawiające się w programie komunikaty, aby czynnie uczestniczyć w obradach sesji.

11. W trakcie sesji radny chcąc zabrać głos powinien tak jak dotychczas w programie eSesja kliknąć na okienko „Dyskusja” i po rozwinięciu listy wybrać jedną z opcji: Proszę o głos, Ad vocem, Wniosek formalny.

12. Przewodniczący Rady udzielenia radnemu głosu przy użyciu udostępnionej aplikacji lub wydając dyspozycję pracownikowi Biura Rady o połączenie się z radnym telefonicznie w opcji głośno mówiącej.

13. Wypowiedzi radnych będą słyszane w transmisji oraz zostaną zamieszczone w protokole z sesji.

14. Głosowanie nad przekazanymi radnym projektami uchwał odbywać się będzie w dotychczasowej formie po pojawieniu się ikon w aplikacji eSesja umożliwiających oddanie głosu.Przewodniczący Rady

/-/ Witold Boruczenko

XVII Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz.920) zwołuję XVII Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie na dzień 18 czerwca 2020 r. (czwartek) na godzinę 9.00.
Obrady sesji odbywać się będą w trybie zdalnym, na podstawie art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Porządek Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie za 2019 rok w zakresie pomocy społecznej oraz wykaz potrzeb na rok 2020.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie za 2019 rok w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz wykaz potrzeb na rok 2020.
8. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 rok.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla powiatu krasnostawskiego.
10. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Krasnymstawie w 2019 roku.
11. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy w powiecie krasnostawskim za rok 2019.
12. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie o stanie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego za 2019 rok.
13. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie w 2019 roku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu krasnostawskiego.
14. Ocena stanu sanitarno-higienicznego i sytuacji epidemiologicznej powiatu krasnostawskiego za rok 2019.
15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie w 2019 roku.
16. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
17. Raport o stanie Powiatu Krasnostawskiego za 2019 rok:
a) rozpatrzenie raportu o stanie powiatu i debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Krasnymstawie wotum zaufania.
18. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz SP ZOZ w Krasnymstawie za 2019 rok.
19. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Krasnostawskiego za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu i podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z wykonania budżetu za 2019 rok,
b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok.
20. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Regionalnego
w Krasnymstawie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie,
b) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Żółkiewce,
c) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół w Żółkiewce,
d) wyłączenia Publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego z Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie,
e) wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie,
f) wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie,
g) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Żółkiewce,
h) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Żółkiewce,
i) likwidacji Publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie,
j) likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie,
k) likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie,
l) wystąpienia Powiatu Krasnostawskiego ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „BUG”,
m) pozbawienia odcinka drogi publicznej położonej na terenie Powiatu Krasnostawskiego kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym wyłączeniem go z użytkowania,
n) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany technologii wykonania zjazdów w ramach przebudowy ul. Kościuszki w Krasnymstawie,
o) rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Borówek,
p) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie za rok 2019,
q) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
r) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
s) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
21. Wnioski Komisji.
22. Komunikaty Przewodniczącego.
23. Zamknięcie XVII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Boruczenko

XVI Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. Nr 511, z późń. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Krasnymstawie, zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie na dzień 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych, sesja odbędzie się w trybie zdalnym, zgodnie z art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568. ).

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Starosty Krasnostawskiego o aktualnej sytuacji i podjętych działaniach
w związku ze stanem epidemii spowodowanym koronawirusem.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
b) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,
c) określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na rok 2020,
d) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Krasnostawskiego instrumentom płatniczym,
e) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
f) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
g) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
4. Zamknięcie XVI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.


Przewodniczący Rady

/-/Witold Boruczenko

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00

Informacja dotycząca zdalnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) godzina 9:00


1. Zwołanie obrad XVI sesji w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zostało podyktowane: koniecznością zapewnienia kontynuacji prac samorządu w czasie pandemii w bezpieczny sposób, bez narażania radnych i pracowników na zagrożenie zakażenia koronawirusem oraz faktem posiadania rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w tych okolicznościach.

2. Obrady sesji zdalnej odbywać się będą - za pośrednictwem programu eSesja.

3. W dniu sesji w sali obrad w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie obecny będzie Przewodniczący Rady Powiatu, który będzie prowadził obrady oraz Starosta Krasnostawski i na wezwanie dyrektorzy składający informacje na temat, o których mowa w pkt. 2 porządku obrad sesji, pracownik Biura Rady i informatyk do obsługi technicznej.

4. W obradach sesji w sali obrad w siedzibie Starostwa mogą wziąć udział jedynie Przewodniczący komisji Rady Powiatu.

5. Obrady będą się odbywały bez udziału publiczności.

6. W przypadku braku możliwości udziału radnych w obradach sesji w trybie zdalnym, zostanie zapewniona radnemu dostępność do udziału w sesji w innych niż sala obrad wskazanych pomieszczeniach w budynku Starostwa, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Biura Rady w terminie do dnia 27.04.2020 r.

7. Radny uczestniczący w sesji zdalnej poza budynkiem Starostwa powinien dokonać logowania do systemu eSesja najpóźniej do godziny 8:30 tj. 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

8. W przypadku problemów technicznych z logowaniem do systemu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 570 670 579.

9. Pracownik Biura Rady po stwierdzeniu braku zalogowania się radnego po 8.30 podejmie próbę kontaktu telefonicznego z radnym celem ustalenia jego udziału w sesji.

10. Radny równolegle ma możliwość śledzenia na tym samym lub innym urządzeniu transmisji obrad sesji pod linkiem:https://bip.krasnystaw-powiat.pl/sesje. (Uwaga transmisja przebiega z 30 sekundowym opóźnieniem).

11. Podczas obrad należy uważnie śledzić przede wszystkim przebieg obrad w programie eSesja oraz obserwować pojawiające się w programie komunikaty, aby czynnie uczestniczyć w obradach sesji.

12. W trakcie sesji radny chcąc zabrać głos powinien tak jak dotychczas w programie eSesja kliknąć na okienko „Dyskusja” i po rozwinięciu listy wybrać jedną z opcji: Proszę o głos, Ad vocem, Wniosek formalny.

13. Przewodniczący Rady w celu udzielenia radnemu głosu wydaje dyspozycję pracownikowi Biura Rady o połączenie się z radnym telefonicznie w opcji głośno mówiącej.

14. Wypowiedzi radnych będą słyszane w transmisji oraz zostaną zamieszczone w protokole z sesji.

15. Głosowanie nad przekazanymi radnym projektami uchwał odbywać się będzie w dotychczasowej formie po pojawieniu się ikon w aplikacji eSesja umożliwiających oddanie głosu.
Przewodniczący Rady

/-/ Witold Boruczenko

XV Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XV Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 14:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat krasnostawski.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie za rok 2019.
10. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie za rok 2019.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Żółkiewce,
b) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie,
c) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Żółkiewce,
d) zamiaru likwidacji Publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie,
e) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie,
f) rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Gorzków Wieś,
g) rozpatrzenia petycji Sołtysa Sołectwa Krynica,
h) rozpatrzenia skargi na bezczynność i niezgodne z prawem działania Starosty Krasnostawskiego i organów wykonawczych powiatu krasnostawskiego,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,
j) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
k) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
12. Wnioski Komisji.
13. Komunikaty Przewodniczącego.
14. Zamknięcie XV Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Boruczenko

XIV Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XIV Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych z wykonania zadań w zakresie inwestycji i remontów dróg powiatowych oraz ich aktualnego stanu.
7. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krasnymstawie na 2020 rok,
b) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krasnymstawie na 2020 rok,
c) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
d) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
f) wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem rok budżetowego,
g) wieloletniej prognozy finansowej,
h) uchwały budżetowej na rok 2020.
9. Wnioski Komisji.
10. Komunikaty Przewodniczącego.
11. Zamknięcie XIV Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Boruczenko

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XIII Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek Sesji:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich Sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy Sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
b) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krasnostawskiego,
d) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022,
e) uchwalenia ,,Rocznego Programu współpracy powiatu krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,
f) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie,
g) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego
im. C. K. Norwida w Krasnymstawie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie,
h) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,
i) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie,
j) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce,
k) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,
l) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie,
m) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Żółkiewce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Krasnymstawie w Żółkiewce,
n) stwierdzenia przekształcenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie w Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,
o) stwierdzenia przekształcenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie w Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie,
p) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,
q) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
r) przyjęcia przez Powiat Krasnostawski zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
s) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie,
t) rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Niemienice.
7. Wnioski Komisji.
8. Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie XIII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Przewodniczący Rady

Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Zapraszam na XI Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie krasnostawskim za rok szkolny 2018/2019.
8. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie za rok 2018/2019.
9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie
w roku szkolnym 2018/2019.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Statutu Powiatu Krasnostawskiego,
b) zmiany uchwały nr XLI/292/2018 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krasnostawski,
c) wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Krasnymstawie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie,
d) ustalenia wysokości opłat wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym w 2020 roku,
e) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
f) rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Wierzchowiny,
g) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
h) zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
11. Wnioski komisji Rady Powiatu w Krasnymstawie.
12. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
13. Zamknięcie XI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Przewodniczący Rady
Witold Boruczenko

Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Zapraszam na XII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na rok 2019.
3. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Boruczenko

Skład

Przewodniczący Rady Powiatu

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radna Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radna Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 110939
20 listopada 2020 12:01 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
20 listopada 2020 12:00 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
20 listopada 2020 10:45 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji.
Zatrzymaj banner przewijany