Pozwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek osoby uprawnionej lub pełnomocnika o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy (druk). Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

  1. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  2. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej (druk),
  3. Pełnomocnictwo (wymagane w przypadku braku pokrewieństwa z osobą zmarłą) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, sporządzony w języku polskim.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie pokój nr 117 (I piętro).

Opłaty

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy są wolne od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Starosta Krasnostawski jest właściwy do wydania pozwolenia w przypadku gdy zwłoki lub szczątki będą pochowane na terenie powiatu krasnostawskiego. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. Nr poz. 2126),

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249 poz. 1866),

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz.1742).

Tryb odwoławczy

Pozwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

Sprawę załatwia Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
pok. 319 (III piętro).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2016 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 716
02 stycznia 2019 13:03 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
02 stycznia 2019 13:03 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
02 stycznia 2019 13:02 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany