Dowód rejestracyjny - Rejestracja pojazdu wskutek zmiany właściciela lub zmiany miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującego zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego - przerejestrowanie pojazdu.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację (druk do pobrania).
 2. Dowód własności pojazdu.
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu - jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 4. Karta pojazdu – jeżeli była wydana.
 5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (w przypadku braku ważnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym).
 6. Tablice rejestracyjne.
 7. Polisa OC.
 8. Imienne pełnomocnictwo - w przypadku rejestracji przez pełnomocnika.

Do wglądu:

 1. Dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 206,

lub

w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice - Fajsławice 107, I piętro, poniedziałki, środy i czwartki,
 • Żółkiewka - ul. Hetmana Żółkiewskiego 12, I piętro, wtorki, czwartki, piątki.

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 • 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku motorowerów.

Na wymienione wyżej kwoty składają się następujące składniki:

 • pozwolenie czasowe: 13,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • dowód rejestracyjny: 54,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • znaki legalizacyjne: 12,50 zł

tablice rejestracyjne:

 • samochodowe 80 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • przyczepa: 40 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • motocyklowe 40 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • motorowerowe 30 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • indywidualne 1000 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.
 • w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata skarbowa wynosi 17 zł.

 Należną opłatę uiszcza się:

 • w punkcie kasowym znajdującym się w budynku urzędu (parter),
  lub na konto: Powiat Krasnostawski, nr konta: 87 8200 0008 2001 0000 0042 0001, 
 • opłatę skarbową: w punkcie kasowym, j. w. albo przelewem na rachunek bankowy: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja, 22-300 Krasnystaw, nr konta: 45 8200 0008 2001 0000 0417.

Druk bankowego dowodu wpłaty wypełnia pracownik starostwa w trakcie procedury rejestracji pojazdu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów – z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu, nie później niż w ciągu 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1377),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Sprawy rejestracji pojazdu załatwia osobiście właściciel pojazdu lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo (pełnomocnik). Jeżeli istnieje współwłasność, wymaga się pełnomocnictwa od współwłaściciela (lub współwłaścicieli).

W dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie następuje wydanie  decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu, wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych i pozwolenia czasowego.

Wydanie decyzji administracyjnej o zarejestrowaniu pojazdu i wydanie stałego dowodu rejestracyjnego następuje po upływie ok. 10 – 14 dni (zwłoka konieczna na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego w PWPW S.A. i dostarczenie do urzędu).

 Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego wymagane są:

 • pozwolenie czasowe.
 • polisa OC.
 • dowód osobisty (do wglądu - dotyczy osób fizycznych).
 • odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z innego właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) i Regon.
 • imienne pełnomocnictwo - w przypadku odbioru z upoważnienia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2016 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 3175
05 stycznia 2019 14:03 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2019 14:02 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2019 14:02 (Andrzej Kostrzanowski) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany