Dowód rejestracyjny - Rejestracja pojazdu po raz pierwszy na terenie RP, sprowadzonego z zagranicy z terytorium UE

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu (druk do pobrania),
 2. Dowód własności pojazdu (oryginał),
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu - jeżeli pojazd był zarejestrowany zagranicą (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu). W przypadku braku dowodu rejestracyjnego, wymagane jest zaświadczenie wydane przez organ ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym/utraconym dokumencie,
 4. Uwierzytelnione tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dowodu własności (jeżeli sporządzony jest w języku obcym) oraz dowodu rejestracyjnego-  w zakresie treści nie objętych jednolitymi kodami, obowiązującymi dla dokumentów rejestracyjnych pojazdów państw Unii Europejskiej,
 5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (dotyczy samochodów osobowych, pojazdów rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e)),
 6. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym lub inny dokument (w tym dowód rejestracyjny) wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego),
 7. Tablice /tablica rejestracyjne - jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie,
 8. Imienne pełnomocnictwo - w przypadku rejestracji pojazdu przez pełnomocnika.

Do wgladu:

 • Dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 206,

lub w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice - Fajsławice 107, I piętro, poniedziałki, środy i czwartki,
 • Żółkiewka - ul. Hetmana Żółkiewskiego 12, I piętro, wtorki, czwartki, piątki.

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 • 256 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 197 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) -
  w przypadku motocykli,
 • 121,50 (w tym opłata komunikacyjna 120 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku motorowerów.

Na wymienione wyżej kwoty składają się następujące składniki:

 • pozwolenie czasowe: 13,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • dowód rejestracyjny: 54,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • karta pojazdu: 75,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • nalepka kontrolna: 18,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • znaki legalizacyjne: 12,50 zł,

tablice rejestracyjne:

 • samochodowe 80 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • przyczepa: 40 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • motocyklowe 40 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • motorowerowe 30 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • indywidualne 1000 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.
 • w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów – z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu, nie później niż w ciągu 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689 ze zm.),
 • Rozporządzenie Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartępojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016 r. poz. 457),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1377),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Sprawy rejestracji pojazdu załatwia osobiście właściciel pojazdu lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo (pełnomocnik). Jeżeli istnieje współwłasność, wymaga się pełnomocnictwa od współwłaściciela (lub współwłaścicieli).

W dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie następuje wydanie  decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu, wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych i pozwolenia czasowego.

Wydanie decyzji administracyjnej o zarejestrowaniu pojazdu i wydanie stałego dowodu rejestracyjnego następuje po upływie ok. 10 – 14 dni (zwłoka konieczna na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego w PWPW S.A. i dostarczenie do urzędu).

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego wymagane są:

 1. pozwolenie czasowe.
 2. polisa OC.
 3. dowód osobisty (do wglądu - dotyczy osób fizycznych).
 4. odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z innego właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) i Regon.
 5. imienne pełnomocnictwo - w przypadku odbioru z upoważnienia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2016 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 2927
05 stycznia 2019 13:57 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2019 13:56 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2019 13:56 (Andrzej Kostrzanowski) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany