Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).
  3. Usytuowanie obiektu na działce (mapa).
  4. W zależności od potrzeb szkice i rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych wraz z załącznikami należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie pokój nr 117 (I piętro w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw.

Opłaty

Opłata skarbowa  zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  • za wydanie zaświadczenia 17zł.

Opłatę skarbową uiszcza się w dniu składania wniosku, na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Krasnystaw nr konta: 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001.

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.*

* W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie w/w obowiązku przerywa bieg terminu (30 dni).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  • Ustawa z dnia 14 .06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu służy stronom prawo wniesienia odwołania do  Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Sprawy prowadzi Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
pokoje 106-109 (I piętro).
tel. 82 576 72 86...88 wew. 130, 131, 168, 129

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektury i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2016 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 2469
03 stycznia 2019 12:50 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
03 stycznia 2019 12:50 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie załącznika.
03 stycznia 2019 12:50 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany