Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych stacji transformatorowych lub kontenerowych stacji transformatorowych, sieci

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych stacji transformatorowych lub kontenerowych stacji transformatorowych (o powierzchni zabudowy do 35m2) lub sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV).
 2. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).
 4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych stacji transformatorowych lub kontenerowych stacji transformatorowych (o powierzchni zabudowy do 35m2) lub sieci (elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych) należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie pokój nr 117 (I piętro)
w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw.

Opłaty

Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

 • budowa sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane: o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł, o długości do 1kilometra – 105 zł
 • za wydanie zaświadczenia 17zł
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 17zł

Opłatę skarbową należy uiścić w dniu składania zgłoszenia, na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Krasnystaw nr 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001.

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.*

* W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie w/w obowiązku przerywa bieg terminu (21 dni).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 • Ustawa z dnia 14 .06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Sprawy prowadzi Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
pokoje 106-109 (I piętro).
tel. 82 576 72 86...88 wew. 130, 131, 168, 129.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektury i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2016 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 758
03 stycznia 2019 12:44 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
03 stycznia 2019 12:44 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie załącznika.
03 stycznia 2019 12:44 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany