Pozwolenie na budowę

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1) wraz z załącznikami.
 2. W przypadku gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor, do wniosku  należy załączyć  formularz  (P-4) , zamieszczając w nim dane osobowe dotyczące pozostałych inwestorów.
 3. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).
 5. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie pokój nr 117 (I piętro).

Opłaty

Opłata skarbowa  zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za wydanie decyzji pozwolenia na budowę:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł, nie więcej niż 539 zł,
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł,
 • innego budynku 48 zł,
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolną 112 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2,143 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra 105 zł.
 • innych budowli 155 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł,
 • opłata skarbowa od przeniesienia decyzji i pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby 90 zł,
 • opłata skarbowa od pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego wynosi 50% stawek określonych powyżej.

Opłatę skarbową uiszcza się w dniu składania wniosku, na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Krasnystaw nr konta: 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 • §1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,
 • §2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ,
 • §3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania,
 • §4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w §3,
 • §5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 11994 r. - Prawo budowlane,
 • Ustawa z dnia 14 .06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r.  w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Sprawy prowadzi Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
pokoje 106-109 (I piętro).
tel. 82 576 72 86...88 wew. 130, 131, 168, 129.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-12-14
Dokument wytworzony przez: Wydział Architektury i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Frąc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2015 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 2777
03 stycznia 2019 12:36 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2019 12:31 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
03 stycznia 2019 12:31 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany