Postępowanie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu zawodowego - oryginały lub poświadczone kopie,
 2. Zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego,
  • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu wraz z datą dokonania oceny, a w przypadku nauczyciela, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, pok. 117, I piętro.

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

 • złożony przez nauczyciela wniosek wraz z załącznikami podlega ocenie formalnej,
 • o występujących uchybieniach i terminie ich usunięcia nauczyciel informowany jest pisemnie,
 • dwa tygodnie przed planowanym terminem nauczycielowi przekazuje się informację o terminie i miejscu egzaminu,
 • Komisja przeprowadza egzamin,
 • nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie wg ustalonego wzoru,
 • Starosta Krasnostawski wydaje decyzję o nadaniu lub odmawia nadania stopnia awansu zawodowego – do dnia 31 sierpnia nauczycielom, którzy złożyli wniosek do dnia 30 czerwca lub do dnia 31 grudnia w przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca, a przed dniem 31 października.

Podstawa prawna

Rozdział 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-12-09
Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty Kultury Kultury Fizycznej i Turystyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2015 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 821
03 stycznia 2019 08:23 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
03 stycznia 2019 08:23 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie załącznika.
03 stycznia 2019 08:23 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany