Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie odpadów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. Informacje o tytule prawnym do instalacji;
 4. Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5. Ocenę stanu technicznego instalacji;
 6. Informacje o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9. Informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10. Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji-aktualnych i proponowanych-w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia;
 11. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 12. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji instalacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie:
  1. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany okres dokumentowania czasu tej eksploatacji,
  2. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym gdy pozwolenie ma być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.
 13. Czas, na jakie ma być wydane pozwolenie oraz przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 14. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 15. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania  oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 16. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metody zbierania odpadów;
 17. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie;
 18. Przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 19. Oznaczenie  przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów (określić w latach);
 20. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 21. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • dokładna nazwa, adres firmy i telefon kontaktowy. NIP, REGON
 • tytuł prawny (kserokopia dokumentu potwierdzającego), do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów tj. Prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, pok. 117, I piętro.

Opłaty

Opłata za wydane zezwolenie na zbieranie odpadów:

 • od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą - 2011 zł.
 • od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł.
 • od przedłożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopi – od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17 zł (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

Gotówką lub bezgotówkowo z chwilą składania wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krasnegostawu, 22-300 Krasnystaw ul. Plac 3 Maja 29, nr rachunku: 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001 Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie.

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku sprawa kończy się wydaniem decyzji. w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia złożenia wniosku Decyzję można odebrać osobiście przez wnioskodawcę w pokoju 113 na I piętrze lub może być przesłana za pośrednictwem poczty na adres wnioskodawcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) art. 184. oraz art. 25, art. 45 ust. 4 i 5 ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U.  z 2013 poz. 21.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Opłata 5 zł.

Inne informacje

Sprawę załatwia:
Arkadiusz Pawłowski, pokój nr 113 (I piętro), wew. 151.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2016 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 583
25 kwietnia 2016 12:39 Paweł Piłat - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany