Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów powinien zawierać:

 1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON;
 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 3. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 4. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 5. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 6. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
 7. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 8. Oznaczenie  przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów (określić w latach);
 9. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 10. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 11. Do wniosku należy dołączyć:
  1. tytuł prawny (kserokopia dokumentu), do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy,
  2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, pok. 117, I piętro.

Opłaty

Opłata za wydane zezwolenie na przetwarzanie odpadów:

 • od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą - 616 zł,
 • od pozostałych - 82 zł,
 • od przedłożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopi – od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17 zł (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

Gotówką lub bezgotówkowo z chwilą składania wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krasnegostawu, 22-300 Krasnystaw ul. Plac 3 Maja 29 nr rachunku: 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001 Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie.

UWAGA: w przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji, za każdy rodzaj działalności 100% stawki określonej od zezwolenia.

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku sprawa kończy się wydaniem decyzji. w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia złożenia wniosku Decyzję można odebrać osobiście przez wnioskodawcę w pokoju 113 na I piętrze lub może być przesłana za pośrednictwem poczty na adres wnioskodawcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) art. 25 art. 42 ust. 2.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Sprawę załatwia:
Arkadiusz Pawłowski, pokój nr 113 (I piętro), wew. 151.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2016 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 562
25 kwietnia 2016 12:36 Paweł Piłat - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany