Prawo jazdy - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 2. wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym 35 × 45 mm, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 4. Krajowe prawo jazdy, oryginał - do wglądu.

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 202,

lub w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice - Fajsławice 107, I piętro, poniedziałki, środy i czwartki,
 • Żółkiewka - ul. Hetmana Żółkiewskiego 12, I piętro, wtorki, czwartki, piątki.

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

35,00 zł.

Opłatę uiszcza się:

w punkcie kasowym znajdującym się w budynku urzędu (parter), lub na konto: Powiat Krasnostawski, nr konta:
87 8200 0008 2001 0000 0042 0001,
Druk bankowego dowodu wpłaty wypełnia pracownik starostwa.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 k.p.a. załatwienie sprawy następuje niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego załatwienie następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2015r., poz.155 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwiedzających uprawnienia do kierowania pojazdami. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się osobom posiadającym aktualne krajowe prawo jazdy, z terminem ważności 3 lata od daty wydania. Jeżeli ważność krajowego prawa jazdy upływa wcześniej -datę ważności międzynarodowego prawa jazdy skraca się do daty ważności krajowego prawa jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, wraz z krajowym prawem jazdy.

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

 • przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • wydając bezpośrednio wnioskodawcy lub osobie posiadającej pełnomocnictwo.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2016 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 1399
05 stycznia 2019 13:36 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2019 13:36 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie załącznika.
05 stycznia 2019 13:35 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany