Prawo jazdy - Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
 2. wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym 35 × 45 mm, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. 
 4. Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego (oryginał do wglądu).
 5. Kopia orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego) stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu).
 6. Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu).
 7. Dotychczasowe prawo jazdy, oryginał (do wglądu).

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 202,

lub w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice - Fajsławice 107, I piętro, poniedziałki, środy i czwartki,
 • Żółkiewka - ul. Hetmana Żółkiewskiego 12, I piętro, wtorki, czwartki, piątki.

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 • 100,50 zł

W tym:

 • za prawo jazdy -100 zł,
 • z tytułu opłaty ewidencyjnej - 0,50 zł.

 Opłatę uiszcza się:

 • w punkcie kasowym znajdującym się w budynku urzędu (parter),  lub na konto: Powiat Krasnostawski, nr konta:
  87 8200 0008 2001 0000 0042 0001,
 • Druk bankowego dowodu wpłaty wypełnia pracownik starostwa.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 k.p.a. załatwienie sprawy następuje niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego załatwienie następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2015r., poz.155 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwiedzających uprawnienia do kierowania pojazdami. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w nim zawartych.

O wydanie wtórnika lub o wydanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

 • Organ zamawia nowe  prawo jazdy w wytwórni (PWPW S.A.) niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji dokumentów,
 • Wnioskodawca powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport z poświadczeniem zameldowania,
 • Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
  • przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
  • wydając bezpośrednio wnioskodawcy lub osobie posiadającej pełnomocnictwo.

Na stronie internetowej:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html 
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2016 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 738
05 stycznia 2019 13:44 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2019 13:44 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie załącznika.
05 stycznia 2019 13:44 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany