Prawo jazdy - Wydanie wtórnika prawa jazdy (zniszczenie dokumentu)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej);
 • Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym 35 × 45 mm, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy;
 • Dotychczasowe prawo jazdy, oryginał - do wglądu.

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 202,

lub

w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice, budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach, poniedziałki, środy i czwartki;
 • Żółkiewka, budynek Urzędu Gminy w Żółkiewce, poniedziałki, wtorki i piątki.

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 • 100,50 zł

W tym:

 • za prawo jazdy -100 zł
 • z tytułu opłaty ewidencyjnej - 0,50 zł

Opłatę uiszcza się:

 • w punkcie kasowym znajdującym się w budynku urzędu (parter),  lub na konto: Powiat Krasnostawski, nr konta: 87 8200 0008 2001 0000 0042 0001, Druk bankowego dowodu wpłaty wypełnia pracownik starostwa.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 k.p.a. załatwienie sprawy następuje niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego załatwienie następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2015r., poz.155 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwiedzających uprawnienia do kierowania pojazdami. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w nim zawartych.

O wydanie wtórnika lub o wydanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

 • Organ zamawia nowe  prawo jazdy w wytwórni (PWPW S.A.) niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji dokumentów.
 • Wnioskodawca powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport z poświadczeniem zameldowania.
 • Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
  • przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
  • wydając bezpośrednio wnioskodawcy lub osobie posiadającej pełnomocnictwo.

Na stronie internetowej:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html 
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2016 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 641
05 stycznia 2019 15:33 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych sprawy.
05 stycznia 2019 15:32 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych sprawy.
05 stycznia 2019 15:32 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany