Prawo jazdy - Uzyskanie prawa jazdy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
 2. wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym 35 × 45 mm, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 3. oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.
 4. oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - o ile jest wymagane.
 5. oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
 6. kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 202,

lub w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice - Fajsławice 107, I piętro, poniedziałki, środy i czwartki,
 • Żółkiewka - ul. Hetmana Żółkiewskiego 12, I piętro, wtorki, czwartki, piątki.

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 • 100,50 zł

W tym:

 • za prawo jazdy -100 zł,
 • z tytułu opłaty ewidencyjnej - 0,50 zł.

Opłatę uiszcza się:

 • w punkcie kasowym znajdującym się w budynku urzędu (parter),  lub na konto: Powiat Krasnostawski, nr konta:
  87 8200 0008 2001 0000 0042 0001,
 • Druk bankowego dowodu wpłaty wypełnia pracownik starostwa.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych,  generowany jest profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Osoba zainteresowana otrzymuje informacje o profilu w formie wydruku komputerowego. Następnie udostępnia PKK wybranemu przez siebie ośrodkowi szkolenia kierowców (OSK), przed rozpoczęciem szkolenia.

Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Organ zamawia prawo jazdy w wytwórni (PWPW S.A.) niezwłocznie po uzyskaniu informacji (drogą elektroniczną) z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, o uzyskaniu przez Kandydata pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym i po uiszczeniu opłaty za wydanie dokumentu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2015r., poz.155 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwiedzających uprawnienia do kierowania pojazdami. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub 9, ustawy o kierujących pojazdami, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.
 • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa w art. 9, ustawy o kierujących pojazdami, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Prawo jazdy i pozwolenie wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

 • przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • bezpośrednio przez wnioskodawcę lub osobę posiadającą pełnomocnictwo.

Na stronie internetowej:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html 
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2016 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 6411
05 stycznia 2019 13:50 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych załącznika.
05 stycznia 2019 13:49 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2019 13:49 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany