Pojazd - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
 2. Dowód rejestracyjny,
 3. Karta pojazdu – jeżeli była wydana,
 4. Tablice rejestracyjne,
 5. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z innego właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej),

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • imienne pełnomocnictwo, w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 206 lub w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice - Fajsławice 107, I piętro, poniedziałki, środy i czwartki,
 • Żółkiewka - ul. Hetmana Żółkiewskiego 12, I piętro, wtorki, czwartki, piątki.

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

Za wydanie decyzji o wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy opłata wynosi 80 zł., w przypadku wycofania na dłuższy okres, opłatę powiększa za każdy kolejny miesiąc o:

 • 4 zł - od 3 do 12 miesiąca,
 • 2 zł - od 13 do 24 miesiąca,
 • 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca,
 • w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata skarbowa wynosi 17,00 zł.

Należną opłatę uiszcza się:

 • w punkcie kasowym znajdującym się w budynku urzędu (parter),
  lub na konto: Powiat Krasnostawski, nr konta:
  87 8200 0008 2001 0000 0042 0001, 
 • opłatę skarbową: w punkcie kasowym, j. w. albo przelewem na rachunek bankowy:
  Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja, 22-300 Krasnystaw, nr konta:
  45 8200 0008 2001 0000 0417.

Druk bankowego dowodu wpłaty wypełnia pracownik starostwa w trakcie realizacji usługi.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów – nie później niż w ciągu 30 dni.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 337),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. Nr 285, poz. 2856),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu może dotyczyć samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego i autobusu - okres czasowego wycofania wynosi od 2 – 24 miesięcy i jednorazowo może być przedłużony, łączny okres wycofania z ruchu pojazdu nie może jednak przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia jego wycofania z ruchu. Na wniosek właściciela pojazdu okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu może zostać skrócony.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2016 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 884
05 stycznia 2019 14:49 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2019 14:48 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2019 14:48 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany