Dowód rejestracyjny - Rejestracja tymczasowa na wniosek właściciela

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację czasową pojazdu,
 2. Dowód własności pojazdu (np.: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany),
 3. Karta pojazdu jeżeli była wydana,
 4. Wyciąg ze świadectwa homologacji - dotyczy pojazdu nowego,
 5. Zaświadczenie z urzędu celnego potwierdzające zapłatę akcyzy w przypadku gdy samochód osobowy został sprowadzony z kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 6. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z poza Unii Europejskiej,
 7. Dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą,
 8. Dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust.2 ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów (Dz.U. nr 25, poz. 202) - opłata recyklingowa.

Do wglądu:

 1. Dowód osobisty lub paszport
 2. imienne pełnomocnictwo, w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 206,

lub w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice - Fajsławice 107, I piętro, poniedziałki, środy i czwartki,
 • Żółkiewka - ul. Hetmana Żółkiewskiego 12, I piętro, wtorki, czwartki, piątki.

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 • 62 zł (w tym opłata komunikacyjna 61 zł oraz opłata ewidencyjna 1 zł) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 37,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1 zł) -
  w przypadku motocykli, ciągników rolniczych i motorowerów,
 • 40,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 39,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1 zł) -
  w przypadku przyczep i naczep.

Na wymienione wyżej kwoty składają się następujące składniki:

 • pozwolenie czasowe: 18,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • znaki legalizacyjne: 12,50 zł (6,25 zł w przypadku motocykli, przyczep, ciągników i motorowerów),

tablice rejestracyjne tymczasowe:

 • samochodowe 30 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • przyczepa: 15 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • motocyklowe 12 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
 • motorowerowe 12 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata skarbowa wynosi 17 zł.

 Należną opłatę uiszcza się:

 • w punkcie kasowym znajdującym się w budynku urzędu (parter),  lub na konto: Powiat Krasnostawski, nr konta:
  87 8200 0008 2001 0000 0042 0001, 
 • opłatę skarbową: w punkcie kasowym, j. w. albo przelewem na rachunek bankowy: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja, 22-300 Krasnystaw, nr konta:
  45 8200 0008 2001 0000 0417

Druk bankowego dowodu wpłaty wypełnia pracownik starostwa w trakcie procedury rejestracji pojazdu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów – z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu, nie później niż w ciągu 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Czasowa rejestracji pojazdu na wniosek właściciela, dokonuje się w celu umożliwienia:

 1. wywozu pojazdu za granicę.
 2. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Sprawy rejestracji pojazdu załatwia osobiście właściciel pojazdu lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo (pełnomocnik). Jeżeli istnieje współwłasność, wymaga się pełnomocnictwa od współwłaściciela (lub współwłaścicieli).

W dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie następuje wydanie  decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu, wydanie tablic rejestracyjnych tymczasowych i pozwolenia czasowego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2016 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 1789
05 stycznia 2019 14:37 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2019 14:36 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2019 14:36 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany