Koncesja na wydobywanie kopaliny pospolitej (np. piasku, lessu, żwiru, torfu, kredy jeziornej) na powierzchni do 2ha i planowanym rocznym wydobyciu, prowadzonym bez użycia materiałów wybuchowych, do 20 000m3

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek - sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami) zawierający następujące dane:

 • oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
 • określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
 • określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
 • określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,
 • określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem,
 • obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody i ochrony zabytków,
 • sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.


Wniosek ponadto powinien określać:

 • złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
 • wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
 • stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
 • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego oraz ich granic.


Do wniosku, należy dołączyć:

 • dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje  wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną 
 • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
 • informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach którym ma być wykonywana zamierzona działalnośc, w szczególności określonym przez plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, pok. 117, I piętro

Opłaty

Za wydanie koncesji - 616 zł na rachunek Urzędu Miasta w Krasnymstawie
nr: 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001 Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
przed odbiorem decyzji

Termin i sposób załatwienia

Po uzyskaniu uzgodnienia z wójtem (burmistrzem) i opinii marszałka województwa - wydanie decyzji następuje w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania - z zastrzeżeniem art. 35 §5 kpa

Podstawa prawna

Art.21 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz.981 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie.

Inne informacje

Sprawę załatwia: Jolana Matwiejczuk
Pokój nr 113 (I piętro), wew. 151.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-12-04
Dokument wytworzony przez: Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2015 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 712
02 listopada 2016 13:39 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
09 grudnia 2015 08:14 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
08 grudnia 2015 15:05 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany