Uzyskanie prawa jazdy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej);
 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym 35 × 45 mm, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 • oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - o ile jest wymagane;
 • oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 • kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 202,

lub

w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice, budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach, poniedziałki, środy i czwartki;
 • Żółkiewka, budynek Urzędu Gminy w Żółkiewce, poniedziałki, wtorki i piątki.

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 • 100,50 zł

W tym:

 • za prawo jazdy -100 zł
 • z tytułu opłaty ewidencyjnej - 0,50 zł

Opłatę uiszcza się:

w punkcie kasowym znajdującym się w budynku urzędu (parter),  lub na konto: Powiat Krasnostawski, nr konta: 87 8200 0008 2001 0000 0042 0001, Druk bankowego dowodu wpłaty wypełnia pracownik starostwa.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych,  generowany jest profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Osoba zainteresowana otrzymuje informacje o profilu w formie wydruku komputerowego. Następnie udostępnia PKK wybranemu przez siebie ośrodkowi szkolenia kierowców (OSK), przed rozpoczęciem szkolenia.

Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Organ zamawia prawo jazdy w wytwórni (PWPW S.A.) niezwłocznie po uzyskaniu informacji (drogą elektroniczną) z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, o uzyskaniu przez Kandydata pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym i po uiszczeniu opłaty za wydanie dokumentu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2015r., poz.155 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwiedzających uprawnienia do kierowania pojazdami. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub 9, ustawy o kierujących pojazdami, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.
 • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa w art. 9, ustawy o kierujących pojazdami, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Prawo jazdy i pozwolenie wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

 • przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • bezpośrednio przez wnioskodawcę lub osobę posiadającą pełnomocnictwo.

Na stronie internetowej:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html 
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2016 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 5762
28 kwietnia 2016 15:23 Andrzej Bereza - Aktualizacja danych sprawy.
28 kwietnia 2016 14:58 Andrzej Bereza - Aktualizacja danych sprawy.
14 stycznia 2016 08:39 Paweł Piłat - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany