Skierowanie na nabicie nowych cech identyfikacyjnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych (druk do pobrania);
 • W zależności od przyczyny braku na pojeździe oryginalnej cechy identyfikacyjnej:
  • dokument potwierdzający nabycie pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu i pozwalający zidentyfikować jego tożsamość (np. nabycie własności na podstawie postanowienia sądu, nabycie od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, odzyskanie pojazdu po kradzieży),
  • dokument potwierdzający że w zarejestrowanym pojeździe nastąpiła wymiana ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego (np. zaświadczenie z zakładu naprawczego);
  • pisemna opinia uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego (znajdującego się na liście prowadzonej przez ministra właściwego ds. komunikacji), w przypadku pojazdu zarejestrowanego, w którym cecha identyfikacyjna (nr VIN) uległa skorodowaniu podczas eksploatacji lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy oraz w przypadku pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
 • Imienne pełnomocnictwo w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika – (druk do pobrania).

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 206,

lub

w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice, budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach, poniedziałki, środy i czwartki,
 • Żółkiewka, budynek Urzędu Gminy w Żółkiewce, poniedziałki, wtorki i piątki,

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 • opłata skarbowa, uiszczana w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej;
 • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do załatwienia sprawy – opłata skarbowa 17,00 zł.

Opłatę uiszcza się:

 • opłatę skarbową: w punkcie kasowym w budynku starostwa lub przelewem na rachunek bankowy: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja, 22-300 Krasnystaw, nr konta: 45 8200 0008 2001 0000 0417

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu 30 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 236, poz. 1401); 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Starosta, właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

 • zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM";
 • w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;
 • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;
 • zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.

Okoliczności, o których mowa w pkt 6 i 7, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego. Opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu, jeżeli była wydana.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2016 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 494
14 stycznia 2016 08:32 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
14 stycznia 2016 08:31 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 12:31 Paweł Piłat - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany