Wyrejestrowanie pojazdu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wyrejestrowanie (druk do pobrania);


Wymagane załaczniki:

W przypadku kasacji pojazdu:

 • zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub zespołu pojazdu posiadającego nr VIN do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę (oryginał);
 • dowód rejestracyjny (oryginał);
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana (oryginał);
 • tablice rejestracyjne (oryginał).

W przypadku kasacji pojazdu za granicą:

 • dokument potwierdzający kasację pojazdu za granicą (oryginał - przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego);
 • dowód rejestracyjny (oryginał);
 • karta pojazdu, jeżeli została wydana (oryginał);
 • tablice rejestracyjne (oryginał),

W przypadku kradzieży pojazdu:

 • zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu lub oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;
 • dowód rejestracyjny (oryginał);
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana (oryginał).

W przypadku zbycia pojazdu za granicę:

 • Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę .
 • Kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego)lub stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu.
 • dowód rejestracyjny (oryginał)
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana (oryginał)
 • tablice rejestracyjne (oryginał)
 • dowód uiszczenia stosownej opłaty na rzecz gminy

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport
 • imienne pełnomocnictwo - w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 206,

lub

w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice, budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach, poniedziałki, środy i czwartki,
 • Żółkiewka, budynek Urzędu Gminy w Żółkiewce, poniedziałki, wtorki i piątki,

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 • opłata skarbowa, uiszczana w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu;
 • w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata skarbowa 17,00 zł.

Opłatę uiszcza się:

 • opłatę skarbową: w punkcie kasowym, w budynku starostwa lub przelewem na rachunek bankowy: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja, 22-300 Krasnystaw, nr konta: 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów – nie później niż w ciągu 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 20stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji     (Dz. U. z 2015 r. poz. 140);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r.,    poz. 305 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 337);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. Nr 285, poz. 2856);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2016 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 1166
22 lutego 2017 08:14 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 12:10 Paweł Piłat - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2016 12:10 Paweł Piłat - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany