Rejestracja tymczasowa na wniosek właściciela

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rejestrację czasową pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (np.: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany).
 • Karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji - dotyczy pojazdu nowego,
 • Zaświadczenie z urzędu celnego potwierdzające zapłatę akcyzy w przypadku gdy samochód osobowy został sprowadzony z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z poza Unii Europejskiej.
 • Dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą.
 • Dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust.2 ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów (Dz.U. nr 25, poz. 202) - opłata recyklingowa .

Do wglądu:

 • Dowód osobisty lub paszport
 • imienne pełnomocnictwo, w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 206,

lub

w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice, budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach, poniedziałki, środy i czwartki,
 • Żółkiewka, budynek Urzędu Gminy w Żółkiewce, poniedziałki, wtorki i piątki,

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 • 62.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 61,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 37,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) -
  w przypadku motocykli, ciągników rolniczych i motorowerów,
 • 40,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 39,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) – w przypadku przyczep i naczep

Na wymienione wyżej kwoty składają się następujące składniki:

 • pozwolenie czasowe: 18,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • znaki legalizacyjne: 12,50 zł (6,25 zł w przypadku motocykli, przyczep, ciągników i motorowerów)
 • tablice rejestracyjne tymczasowe:
 • samochodowe 30,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • przyczepa: 15 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • motocyklowe 12,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • motorowerowe 12,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata skarbowa wynosi 17,00 złotych

 Należną opłatę uiszcza się:

 • w punkcie kasowym znajdującym się w budynku urzędu (parter),  lub na konto: Powiat Krasnostawski, nr konta: 87 8200 0008 2001 0000 0042 0001, 
 • opłatę skarbową: w punkcie kasowym, j. w. albo przelewem na rachunek bankowy: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja, 22-300 Krasnystaw, nr konta: 45 8200 0008 2001 0000 0417

Druk bankowego dowodu wpłaty wypełnia pracownik starostwa w trakcie procedury rejestracji pojazdu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów – z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu, nie później niż w ciągu 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 20stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji     (Dz. U. z 2015 r. poz. 140);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r.,    poz. 305 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Czasowa rejestracji pojazdu na wniosek właściciela, dokonuje się w celu umożliwienia:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;

Sprawy rejestracji pojazdu załatwia osobiście właściciel pojazdu lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo (pełnomocnik). Jeżeli istnieje współwłasność, wymaga się pełnomocnictwa od współwłaściciela (lub współwłaścicieli).

W dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie następuje wydanie  decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu, wydanie tablic rejestracyjnych tymczasowych i pozwolenia czasowego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2016 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 1529
13 stycznia 2016 11:36 Paweł Piłat - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2016 11:36 Paweł Piłat - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2016 11:35 Paweł Piłat - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany