Rejestracja pojazdu po raz pierwszy na terenie RP, sprowadzonego z zagranicy spoza terytorium UE

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rejestrację (druk do pobrania);
 • Dowód własności pojazdu;
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą);
 • Uwierzytelnione tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dowodu rejestracyjnego oraz dowodu własności (jeżeli sporządzony jest w języku obcym);
 • Dowód odprawy celnej przywozowej (SAD);
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą;
 • Dowód wpłaty opłaty recyklingowej w wysokości 500,00 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotyczy pojazdów zaliczonych do kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych, zaliczonych do kategorii L2e, na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym). Opłatę uiszcza wyłącznie  wprowadzający pojazd, tj. 1) przedsiębiorca, który nie zapewnia sieci oraz 2) podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu;
 • Tablice (tablica) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie;
 • Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z innego właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) i Regon;
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku rejestracji pojazdu zakupionego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą);
 • Imienne pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji z upoważnienia (wzór pełnomocnictwa do pobrania).

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami - właściciel pojazdu może dołączyć do wniosku:

 • Dowód własności pojazdu z umieszczoną na nim przez tego przedsiębiorcę adnotacją określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał – dotyczy pojazdu sprowadzonego z zagranicy z terytorium państwa nie będącego członkiem UE;
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z innego właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim UE, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, II piętro, pokój nr 206,

lub

w jednym z oddziałów zamiejscowych (mieszkańcy gmin Fajsławice i Żółkiewka):

 • Fajsławice, budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach, poniedziałki, środy i czwartki,
 • Żółkiewka, budynek Urzędu Gminy w Żółkiewce, poniedziałki, wtorki i piątki,

w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 • 256.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 197.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) -
  w przypadku motocykli,
 • 121,50 (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) –w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
 • 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -w przypadku motorowerów.

Na wymienione wyżej kwoty składają się następujące składniki:

 • pozwolenie czasowe: 13,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • dowód rejestracyjny: 54,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • karta pojazdu: 75.00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • nalepka kontrolna: 18,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • znaki legalizacyjne: 12,50 zł
 • tablice rejestracyjne:
 • samochodowe 80,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • przyczepa: 40 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • motocyklowe 40,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • motorowerowe 30,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • indywidualne 1000,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata skarbowa wynosi 17,00 złotych

Należną opłatę uiszcza się:

 • w punkcie kasowym znajdującym się w budynku urzędu (parter),  lub na konto: Powiat Krasnostawski, nr konta: 87 8200 0008 2001 0000 0042 0001, 
 • opłatę skarbową: w punkcie kasowym, j. w. albo przelewem na rachunek bankowy: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja, 22-300 Krasnystaw, nr konta: 45 8200 0008 2001 0000 0417

Druk bankowego dowodu wpłaty wypełnia pracownik starostwa w trakcie procedury rejestracji pojazdu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów – z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu, nie później niż w ciągu 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 20stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji     (Dz. U. z 2015 r. poz. 140);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r.,    poz. 305 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Sprawy rejestracji pojazdu załatwia osobiście właściciel pojazdu lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo (pełnomocnik). Jeżeli istnieje współwłasność, wymaga się pełnomocnictwa od współwłaściciela (lub współwłaścicieli).

W dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie następuje wydanie  decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu, wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych i pozwolenia czasowego.

 Wydanie decyzji administracyjnej o zarejestrowaniu pojazdu i wydanie stałego dowodu rejestracyjnego następuje po upływie ok. 10 – 14 dni (zwłoka konieczna na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego w PWPW S.A. i dostarczenie do urzędu).

 Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego wymagane są:

 • pozwolenie czasowe;
 • polisa OC;
 • dowód osobisty (do wglądu - dotyczy osób fizycznych),
 • odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z innego właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) i Regon;
 • imienne pełnomocnictwo - w przypadku odbioru z upoważnienia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2016 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 1662
13 stycznia 2016 11:22 Paweł Piłat - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2016 11:22 Paweł Piłat - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2016 11:22 Paweł Piłat - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany