Pozwolenie na rozbiórkę

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (B-1)  wraz z załącznikami. W przypadku gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor, do wniosku  należy załączyć  formularz  (B-4) , zamieszczając w nim dane osobowe dotyczące pozostałych inwestorów.
 • Zgoda właściciela obiektu
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 • W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie pokój nr 117 (I piętro).

Opłaty

Opłata skarbowa  zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę:

 • obiektu budowlanego 36 zł.

Opłatę skarbową uiszcza się w dniu składania wniosku, na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Krasnystaw nr 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.   

§1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu
o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym
- w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.

§5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .
 2. Ustawa z dnia 14 .06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r.  w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do  Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Sprawy prowadzi Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
pokoje 106-109 (I piętro).
tel. 82 576 72 86...88 wew. 130, 131, 168, 129.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-12-14
Dokument wytworzony przez: Wydział Architektury i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Frąć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2015 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 1046
09 stycznia 2017 08:49 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
23 grudnia 2016 11:13 Paweł Piłat - Dodanie załącznika.
23 grudnia 2016 11:13 Paweł Piłat - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany