Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji

sektora publicznego

 

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.

 

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

 

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu:
 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 2. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych ,
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 4. ze względu na tajemnice przedsiębiorstwa,
 5. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom jak Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

 

Zasady udostępniania i przekazywania

   

informacji sektora publicznego

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
  w Krasnymstawie,
 2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania,
 3. lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano
  o braku takich warunków lub opłat,
 4. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 5. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej, powinien on spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

informacji sektora publicznego

 

Informacja sektora publicznego wytworzona w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Starostwo może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wartość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazywaniem informacji publicznej celem wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania

informacji sektora publicznego

 

Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnionej w powyżej wskazany sposób nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje są zobowiązane do:
 1. poinformowania o źródle czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie,
 2. informowaniu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 3. podania zakresu odpowiedzialności Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie za udostępniane lub przekazywane informacje.

 

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie może określić inne warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż na stronie BIP,. Inne warunki mogą być określone, jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2016 r., poz.666 z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz.1402 z późn. zm.)

 

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego.


Wnioskodawca, który otrzymał od Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może w terminie 14 dni o daty otrzymania złożyć sprzeciw ( powodu naruszenia przepisów ustawy) albo zawiadomić Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie o przyjęciu oferty. Brak informacji o przyjęciu oferty jest równoznaczne z wycofaniem wniosku. W przypadku sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

 

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) z tym, że:
 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz
  z odpowiedzią na skargę.

 

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie nie zwarło umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

 

W zakresie nieobjętym powyżej wskazana regulacja zasady udostępniania informacji sektora publicznego sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U z2016 r. ,poz.352).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2017 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Kostrzanowski
Ilość wyświetleń: 278
09 marca 2017 13:20 Andrzej Kostrzanowski - Zmiana treści zakładki.
09 marca 2017 13:18 Andrzej Kostrzanowski - Zmiana treści zakładki.
09 marca 2017 13:17 Andrzej Kostrzanowski - Zmiana treści zakładki.